Интересное

Стилі і напрямки в українській літературі

  

1.

Доба монументального стилю (Х - ХІ ст.)

 

Ознаки творів доби монументального стилю:

- Масштабність
- Величність
- Ідейний пафос

 

Приклади літератури: "Остромирове Євангеліє", "Повість минулих літ", "Слово про закон і благодать".

2.

Доба орнаментального стилю (кінець ХІ - ХІІІ ст.)

 

Ознаки творів доби орнаментального стилю:

- Ритмічність підпорядкування художнього тексту;
- Витонченість художніх засобів

 

Приклади літературних творів: "Слово про похід Ігорів", "Повчання дітям", Галицько-Волинський літопис.

3.

Доба підсумків (ХІV - XV ст.)

 

Ознаки творів доби підсумків:

- Змішання стилів;
- Характерні зводи.

 

Приклади творів: "Лаврентіївський звід", "Літопис Руський", "Києво-Печерський патерик".

4.

Ренесанс

 

Ренесанс - це напрямок у мистецтві, що виник в Італії в ХІV ст. і поширився в Англії, Франції, Німеччині та інших країнах Європи.

 

Ознаки ренесансу:

- Наслідування античного мистецтва;
- Гуманізм;
- Зацікавлення життям простих людей;
- Заперечення середньовічних традицій.

 

Письменники доби Ренесансу: Павло Русин, Себастьян Кленович.

5.

Бароко

 

Бароко - це стиль в архітектурі і мистецтві ХVІІІ ст., для якого характерна підкреслена урочистість, декоративність. Метою є справити враження, викликати зворушення.

 

Ознаки бароко:

- Центральне місце відводиться Богові;
- Релігійне забарвлення;
- Динамізм;
- Гіперболізація;
- Метафоричність мови;
- Спроба поєднати античність з християнством;
- Пристрасть до сміливих комбінацій, чудернацького, незвичного.

 

Представники доби бароко: І. Вишенський, М. Смотрицький, І. Величковський.

6.

Класицизм

 

Класицизм - це художній стиль й естетичний напрям, який розвивався в ХVІІ ст. у Франції і різною мірою охопив європейські літератури ХVІІІ - першої третини ХІХ ст.

 

Ознаки класицизму:

- Поділ персонажів на позитивних і негативних;
- Одновимірність характеру;
- Правило трьох єдностей;
- Сюжет розгортається лінійно, практикуються концентричні сюжети.

7.

Сентименталізм

 

Сентименталізм - це один із літературних напрямів другої половини ХVІІІ - початку ХІХ ст. у країнах Європи, що виник як заперечення раціоналізму класицистів у добу Просвітництва.

 

Герой сентименталізму:

- Проста людина з народу;
- Надзвичайно чуттєвий та вразливий;
- Знаходить гармонію у спілкуванні з людиною.

 

Ідеї сентименталізму:


- Захист права людини на приватне життя незалежно від станової приналежності.
- Духовний світ почуттів селянина, міщанина багатший за світ представників дворянства.

 

Сементалізм в українській літературі: І. Котляревський "Енеїда", Г. Квітка-Основ'яненко "Маруся".

8.

Романтизм

 

Романтизм - це художній метод у літературі і мистецтві першої половини ХІХ ст., його суть полягає у тому, що реальній дійсності, яка не задовольняє митця, протиставляються картини життя бажаного, витвореного мрією.

 

Ознаки романтизму:

- Виняткові характери у виняткових обставинах;
- Ліризм;
- Фантастика;
- Увага до історичного минулого;
- Звернення до фольклору.

 

Романтизм в українській літературі: Євген Гребінка ("Сонце та Хмари"), Микола Костомаров, Віктор Забіла.

9.

Реалізм

 

Реалізм - це мистецький напрям ХІХ ст., що зображував типові характери в типових обставинах, прагнучи до глибокого й панорамного змалювання життя в його закономірностях і суперечностях.

 

Ознаки реалізму:

- Соціальна зумовленість життя людини;
- Змалювання згубного впливу антигуманного світу на вчинки і долю людини;
- Історизм у відтворенні явищ дійсності;
- Гуманізм, співчуття і протест проти всіх форм соціального і духовного поневолення.

10.

Натуралізм

 

Натуралізм - це літературний напрям, що виник у Франції в 70-ті роки ХІХ ст. і поширився в Європі та США. Виник як реакція на вичерпність форм реалізму і його принцип соціальної зумовленості людського характеру.

 

Ознаки натуралізму:

- Тлумачення особи біологічними, спадковими рисами то соціально-моральним середовищем.
- Буття героїв у світлі досягнень науки.


Натуралізм в українській літературі: Іван Франко "Ріпник", "Борислав сміється".

11.

Модернізм

 

Модернізм - це комплекс літературно-мистецьких напрямів, що виникли наприкінці ХІХ ст. як заперечення натуралізму в художній дійсності, як спростування заангажованості митця.

 

Основні напрями:


- Імпресіонізм
- Експресіонізм
- Неоромантизм
- Неореалізм
- Неокласицизм
- Символізм
- Футуризм

11.1

Імпресіонізм

 

Імпресіонізм - це напрям у мистецтві й літературі середини ХІХ - поч. ХХ ст., представники якого намагалися відтворити навколишній світ у всій його змінюваності й рухливості, а також показати найтонші відтінки настрою, почуттів людини.

 

Ознаки імпресіонізму:

- Тонкий психологізм змалювання персонажів;
- Прагнення відтворити найтонші відтінки настрою;
- Прагнення схопити миттєві враження;
- Тяжіння до лаконізму прози, її ритмічності;
- Багатство відтінків у змалюванні дійсності;
- Посилена увага до кольорів, звуків і яскравих художніх деталей.

 

Імпресіонізм в українській літературі: Михайло Коцюбинський "Цвіт яблуні", "Intermezzo", М. Хвильовий, С. Васильченко "Талант".

11.2

Експресіонізм

 

Експресіонізм - це літературно-мистецький стильовий напрям модернізму, що оформився в Німеччині на початку ХХ ст., передусім у малярському середовищі, проіснувавши до 30-х років.

 

Ознаки експресіонізму:


- Відображення загостреного суб'єктивного світобачення через гіпертрофоване авторське "Я", напругу його переживань та емоцій;
- "Нервова" емоційність;
- Ірраціональність;
- Фрагментарність;
- Плакатність;
- Позбавлення прикрас;
- Схильність до контрастування барв;
- Гротескність;
- Гіперболізація;
- Використання символів;
- Відчуття повсякденного болю;
- Страх за майбутнє людини.

 

Експресіонізм в українській літературі: В. Стефаник "Камінний хрест", М. Куліш, О. Турянський.

11.3

Неоромантизм

 

Неоромантизм - це напрям кінця ХІХ - поч. ХХ ст., вид модернізму, який зародився у Франції і генетично пов'язаний із романтизмом.

 

Ознаки неоромантизму:

- Прагнення поєднати ідеал з дійсністю;
- Виразність суспільних ідеалів;
- Прагнення до визволення особистості;
- Виняткова й активна особистість може підняти до свого рівня інших;
- Гострий конфлікт між добром і злом, правдою і кривдою;
- Привернення уваги до чуттєвої сфери людини;
- Піднесення постаті самотнього визначного героя.

 

Неоромантизм в українській літературі: Леся Українка "Лісова пісня", О. Кобилянська "Земля", "Битва", М. Коцюбинський "Тіні забутих предків".

11.4

Неореалізм

 

Неореалізм - це стильова течія, що виявила себе на межі ХІХ - ХХ століть і характеризувалася документальною достовірністю, філософсько-аналітичним заглибленням у дійсність і ліричною стихією.

 

Героями неореалістичних творів є люди звичайні, проте з багатим внутрішнім світом; об'єктом зображення є не стільки вчинки, як відчуття і роздуми персонажів.

 

Неореалізм в українській літературі: В. Винниченко "Момент", В. Підмогильний, Григорій Тютюнник.

11.5

Неокласицизм

 

Неокласицизм (від гр. neos — молодий та лат. classicus — зразковий) — течія в літературі й мистецтві, що з’явилася значно пізніше занепаду класицизму як літературного напряму і знайшла свій вияв у використанні античних тем та сюжетів, міфологічних образів і мотивів, проголошенні гасел «чистого» мистецтва та культу позбавленої суспільного змісту художньої форми, в оспівуванні земних насолод. Неокласицизм виник у західноєвропейській літературі в середині ХІХ ст.

 

Ознаки неокласицизму:

- Повернення до вічних законів мистецтва;
- Орієнтація на кращі здобутки античності;
- Інтелектуалізм;
- Естетизм;
- Використання зразків античної культури і культури епохи Відродження;
- Гармонія між розумом і почуттями;
- Аристократизм духу;
- Несприйняття радянської дійсності (комуністичної ідеології - всього, що призвело до падіння рівня духовності).

 

Принцип неокласиків: «На теми, що нові, античний вірш складаймо».

 

Характерні жанри: сонет, олександрина, терцина, октава, рондо тощо.

 

Неокласицизм в українській літературі: "П'ятірне гроно" неокласиків - М. Драй-Хмара, М. Зеров, Освальд Бургардт (Юрій Клен), П. Филипович, М. Рильський. Поети «празької школи».

11.6

Символізм

 

Символізм - це стильова течія модернізму, головним художнім засобом якої є символ як спосіб вираження незбагненої суті явищ життя та індивідуальних уявлень митця. Засновником символізму вважається Шарль Бодлер.

 

Ознаки символізму:

- Заміна думок, понять відповідними знаками - символами, що мають прихований зміст;
- Бунт проти консервативної народної моралі;
- Естетство (захоплення витонченою поетичною формою й недооцінка змісту);
- Культ екзотичних і заборонених тем;
- Увага до позасвідомого з метою вирватися за межі повсякденного.

 

Символізм в українській літературі: П. Тичина, М. Вороний, О. Кобилянська

11.7

Футуризм

 

Футуризм - це одна з течій у літературі. Основоположник — італійський письменник Марінетті, що в 1909 році опублікував «Перший маніфест футуризму», де закликав звільнитися від літератури минулого і створити «динамічну літературу майбутнього», що буде оспівувати замість людини техніку та машини.

 

Ознаки футуризму:

- «Ліквідація мистецтва є наше мистецтво»;
- «Набутки розуму, а не душі та серця»;
- Заперечення реалізму;
- Відкидання класичної спадщини;
- Руйнування норм морфології і синтаксису;
- Звуконаслідування;
- Використання образів-символів;
- Анархізм, нехтування існуючими нормами моралі, егоцентризм.

 

Футуризм в українській літературі: М. Семенко, Я. Савченко, В. Поліщук.

11.8

Екзистенціалізм

 

Екзистенціалізм (від лат. exsistentia — існування) — модерністська течія в літературі, що оформилась на початку 40-х років ХХ ст. і найвиразніше виявила себе у творчості Ж.-П. Сартра, А. Камю.

 

Характерні ознаки екзистенціалізму:

- Песимізм.
- Заперечення раціонального пізнання.
- Твердження інтуїтивного розуміння реальності.
- Людське існування (екзистенція) виявляється через турботу, страх, рішучість, совість.
- Людина осягає екзистенцію в граничних ситуаціях (боротьба, страждання, смерть).

 

Екзистенціалізм в українській літературі: В. Підмогильний

12.

Соціалістичний реалізм (соцреалізм) — організований за чіткою програмою літературний метод, який передбачав оспівування комуністичної партії і її провідної ролі в житті народу, у будь-яких сферах.

 

Характерні ознаки соцреалізму:

- Ідеалізація людини як носія кращих моральних якостей, вихованих соціалістичною системою;
- Піднесення борця, будівника нового суспільства;
- Зображення художньої дійсності прикрашеною;
- Конфлікт полягав у боротьбі проти чужих ідей, за ідеологічну спільність та однодумство.

 

Соцреалізм в українській літературі: О. Довженко

13.

Постмодернізм

 

Постмодернізм (від фр. post — після + modernisme) — загальна назва літературно-мистецьких течій кінця ХХ — початку ХХІ ст.

 

Характерні ознаки постмодернізму:

- Гра зі словом;
- Інтертекстуальність (приховане та явне використання чужих текстів);
- Зміщення часу і простору;
- Багатозначність;
- Парадоксальність;
- Карнавальність;
- Іронічність;
- «Віртуальний історизм».

 

Постмодернізм в українській літературі: Ю. Андрухович, О. Ірванець, В. Неборак, С. Жадан, І. Малкович, О. Забужко.