Обери тему:
 ПОЧИНАЄМО ВИВЧАТИ ФІЗИКУ
Фiзика як природнича наука. Фiзичнi тiла i фiзичнi явища. Механiчнi, тепловi, електричнi, магнiтнi та оптичнi явища.
Методи дослiдження фiзичних явищ. Спостереження та експеримент.
Вимiрювання та вимiрювальнi прилади. Фiзичнi величини та їх одиницi. Зв’язок фiзики з повсякденним життям, технiкою i виробничими технологiями.
 Творцi фiзичної науки. Внесок українських учених у розвиток фiзики.
Навколишнiй свiт, у якому ми живемо. Мiкро-, макро- i мегасвiти. 
Простiр i час. Послiдовнiсть, тривалiсть i перiодичнiсть подiй. Одиницi часу.
Вимiри простору. Довжина та одиницi довжини. Площа та одиницi площi. Об’єм та одиницi об’єму.
Взаємодiя тiл. Земне тяжiння. Електризацiя тiл. Взаємодiя заряджених тiл. Взаємодiя магнiтiв. Сила — мiра взаємодiї. Енергiя.
БУДОВА РЕЧОВИНИ
Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл.
Будова речовини. Атоми і молекули. Будова атома.
Рух і взаємодія атомів і молекул. Залежність швидкості руху атомів і молекул від температури тіла. Дифузія.
Агрегатні стани речовини. Гази. Фізичні властивості газів.
Агрегатні стани речовини. Рідини. Фізичні властивості рідин. Молекулярна будова рідин. Густина речовини.
Тверді тіла. Властивості твердих тіл. Кристали. Аморфні тіла.
СВІТЛОВІ ЯВИЩА
Оптичні явища в природі.
Джерела і приймачі світла.
Світловий промінь. Прямолінійне поширення світла. Сонячне і місячне затемнення.
Дисперсія світла. Спектральний склад світла. Кольори.
Відбивання світла. Закони відбивання. Плоске дзеркало.
Поширення світла в різних середовищах. Заломлення світла на межі двох середовищ.
Лінзи. Оптична сила і фокусна відстань лінзи. Побудова зображень, що дає тонка лінза.
Фотометрія. Сила світла і освітленість.
Око. Оптичні прилади.
 

Основні формули

 

Рівномірний рух 
(равномерное движение)
S=Vt
V=S/t

 

Щільність
(плотность) 
p=m/v
m=pv

Об'єм
(объем)

V=abc
V=Sa

Сила тяжіння, вага
(сила тяжести, вес)
F=mg
P=mg

Рівнодійна сила
(
равнодействующая сила)
R=R1+R2
 R=R1-R2 

Тиск твердих тіл
(давление твердых тел)
p=F/S

Тиск в рідинах
(давление в жидкостях)
p=pgh

Гідравлічний прес
(гидравлический пресс)
F1/F2=S2/S1

Закон Архімеда
(закон Архимеда)
F=pжVтg

Механічна робота
(механическая работа)
A=FS

Потужність
(мощность)

N=A/t

ККД (КПД)
ККД=Ап/Aз100%

Кінетична енергія
(кинетическая энергия)
E=mv2/2

Потенційна енергія
(
потенциальная энергия)
E=mgh